الکسيس سيپراس

علاوه بر وزرای برکنار شده، دو معاون وزير دارايی که از اعضای ارشد حزب سيريزا و مخالفان سرسخت رياضت...

نخست وزیر یونان در اين رأی‌گيری توانست حمايت احزاب اپوزيسيون حامی اروپا را جلب کند. با اين حال سيپراس...

رفراندوم پذيرش يا عدم پذيرش طرح نجات مالی از سوی وام دهندگان بين‌المللی که با ۱۷۹ رأی مثبت...