الکل و کرونا

ابراهیم سلمانی رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد گفت: «تاکنون پنح جوان کمتر از ۳۰ سال در...

در سایه عدم اطلاع رسانی دولت و نبود آموزش‌های کافی در زمینه توانمند سازی شهروندان، برخی از افراد از...