الگوها در طبیعت

ر. رمضانی- کتاب «الگوها در طبیعت» همسانی‌ها در طبیعت را به بوته‌ی کاوش می‌گیرد: همسانی میان صدف حلزون و...