الیاس خوری

الیاس خوری – مورد جمال قاشقجی: با شهروندان چنین رفتار می‌کنند. این است سرنوشت مخالفان و معترضان در این...

چگونه می توان برای کشتارهای گذشته یادمان برگزار کرد و زیر لب گفت «هرگز نباید تکرار شود» اما...