الیور هارت

تلاش مشترک الیور هارت و بنگت هولمستروم، دو اقتصاددان بریتانیایی و فنلاندی برای ارائه «نظریه قرارداد» آکادمی سلطنتی علوم...