امنیت تلگرام فارسی

پلیس فتا به سادگی می‌تواند کاربران ایرانی تلگرام را شناسایی کند. یک ایرانی به خاطر نوشته‌های کفرآمیز و یک...