امید علی شناس

عفو بین الملل با اعتراض به محکومیت هفت ساله امید علی‌شناس به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز حقوق بشری...

حکم دادگاه تجدید نظر درباره آتنا دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی و علی نوری، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید...

رضا ملک و هاشم زینالی به مکانی نامعلوم انتقال یافتند.

آرش صادقی، همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی، نوید کامرانی، آرش موسیوند و امید علی‌شناس فعالان سیاسی و مدنی در ایران...