امید نوری پور

امید نوری‌پور، نماینده ایرانی‌تبار حزب سبزهای آلمان در پارلمان این کشور و اِولینه گبهارت، معاون رئیس پارلمان اروپا و...