امیرحسن چهلتن

نویسنده نام‌آشنای ایرانی به عنوان نمونه‌ای از سانسور هوشمند به حذف کتاب‌هایش از کتابخانه ملی اشاره کرد. معاون کتابخانه...

اميرحسن چهلتن، نويسنده ايرانی با انتقاد از تأخير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران در صدور مجوز چاپ کتاب...