امیر ارسلان صحت

امیر ارسلان صحت - دولت ترکیه به لحاظ اقتصادی در بحران به سر می‌برد و این مسئله تصمیمات آن...

امیر ارسلان صحت – «درد از اوست درمان نیز هم.» از دوره قاجار تا کنون نگاه ملایان به مشکلات...

امیر ارسلان صحت – ایران‌شناسی در مراکز دانشگاهی ترکیه چه وضعیتی دارد؟ گزارشی در این باره با توجه به...