انتخابات شوراها در تهران

سعید احمدی‌ شهرکی، رئیس ستاد