انتخابات نوامبر ۲۰۱۶

شرایط دو قطبی شدید حاکم بر آمریکای امروز و تفاوت‌های عمیق میان اصول و مواضع دو کاندیدا به...