انتخاب رئیس سازمان بهداشت جهانی

پس از ۷۰ سال، سازمان بهداشت جهانی برای نخستین بار به‌شکل انتخابی رئیس خود را برگزید. تدروس آدهانون قبریِسوس...