انتخاب رهبری آینده

محسن کدیور- طراح اصلی مصوبه معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده سید علی خامنه ای بود. دستیار اول...

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب شورای رهبری گفت که در قانون اساسی رهبری را از اول شورایی...