انتشارات تیمورزاده

انتشارات تیمورزاده کتاب‌های گروه پزشکی خود به ارزش یک میلیارد تومان را روانه کارخانه خمیرسازی کرد. این نشر...

الاهه نجفی – آیا رییس جمهور منتخب می‌تواند نظام فرهنگی را به گونه‌ای بنیادین متحول کند یا اینکه حتی...