انتشار اسناد دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد

مجموعه اسناد اخیر وزنه را بسمت تئوری ترس خارق العاده از "سقوط ایران به چنگال کمونیسم" سنگین می‌کند.