انتقال آب دریای خزر

برنامه‌ریزی‌های گسترده برای انتقال آب از خلیج فارس و خزر به مناطق خشک مرکزی در جریان است، پروژه‌هایی با...

محمد درویش - مسأله‌ بودن یا کابوس نبودن دریاچه به یک دغدغه‌ ملّی تبدیل شده و حتی حساسیت‌هایی فرامرزی...

بیژن روحانی − آغاز کار یک پروژه‌ی بلندپروازانه برای انتقال آب دریای خزر به مناطق کویری ایران و همچنین...