انجمن سلطنتی معماران بریتانیا

طرح جدید زها حدید، برای یک مرکز تجاری در پکن با مخالفت‌های فراوانی رو به رو شده است. مخالفان...

بیژن روحانی - طرح جدید زها حدید برای یک مرکز تجاری در پکن با مخالفت‌‌های فراوانی روبه‌رو شده است....