انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران

خبرنگاران اخراجی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) می‌گویند پس از روی کار آمدن مدیریت جدید در دولت فعلی، اعمال...

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در