انجمن پن سوئد

استفان لوون قصد دارد در سفر خود به ایران روابط اقتصادی دو کشور را بهبود بخشد و چند سند...

نخست وزیر سوئد همراه هیأتی تجاری به تهران سفر کرده است. انجمن قلم سوئد در بیانیه‌ای از او خواسته...