اندوه

حسین ایمانیان – هنر نویسنده مجموعه داستان «اندوه» در سرپیچی از به‌ دست دادنِ پاسخ‌های از پیش آماده است....

در این پژوهش ۲۷ هزار و ۸۱۳ نفر از افراد دارای سن ۱۸ تا ۶۵ سال در سطح کشور...