انفجار در ازمیر

ازمیر، سومین شهر بزرگ ترکیه نسبت به استانبول و آنکارا تقریباً از اقدامات تروریستی دور مانده بود. این بار...