انور مسلم

کوبانی آزاد شد، اما به ویرانه‌ای شباهت دارد. نیمی از شهر کاملاً از بین رفته است. ساکنان کوبانی به...