انوما الیش

شهرنوش پارسی‌پور - از این پس وارد گفتی درباب اساطیر خواهم شد. پیش از هر چیز به بررسی اساطیر...

شهرنوش پارسی‌پور – به‌راستی «زن ریش‌دار» که این همه در داستان‌های مذهبی ایران از آن گفتار در میان می‌آید...

شهرنوش پارسی‌پور - چنین به‌نظر می‌رسد که مقطع شکل‌گیری اسطوره‌ی انوما الیش مقطع نخستین نهی ازدواج با محارم باشد....