اهالی سد و نیروگاه سیمره استان ایلام

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان و گروهی از اهالی سد و نیروگاه سیمره استان ایلام روز ۳...