اهواز

 شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز،

پنج نفر در شهرهای رشت،

مردی که متهم به “قاچاق

یک‌صد تن از کارگران شرکت

پنج زندانی روز شنبه، هشتم

شاهرخ زمانی و خالد حردانی

شریف حسینی، نماینده اهواز در

بر اساس گزارش‌های منتشر شده،

آیت‌الله محمدعلی موسوی جزایری، امام