اوباماکر

مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری‌خواهان است قانون بیمه درمانی رایگان رئیس جمهوری پیشین این کشور،...

جمهوری‌خواهان که قرار بود با رای‌شان ترامپ را در لغو و جایگزینی بیمه بهداشت و پزشکی اوباما حمایت کنند،...