اول ماه مه روز جهانی کارگر

لیلا محمودی ــ چشم‌اندازی که در سال «جهش تولید» برای کارگران و تهیدستان ترسیم می‌کنند، هولناک است: بی‌خانمانی، گرسنگی،‌...

دستگیر شدگان روز ۱۱ اردیبهشت به زندان اوین منتقل شده‌اند و برای سه تن از آنان رضا شهابی و...

۲۰ نفر از کارگران شرکت واحد، بازنشستگان و دانشجویان که روز جهانی کارگر دستگیر شده بودند بدون اطلاع به...

سندیکای #کارگران_شرکت_واحد روز اول ماه مه مقابل #مجلس تجمع برگزار می‌کند. در #فراخوان_سندیکا آمده است که سندیکای کارگران شرکت...