اومانیته

چراغی در کوبانی روشن شده است که نباید خاموش شود و شجاعت مدافعان کوبانی جان‌های زیبای زبان‌بسته را به...

خصوصیات نسل جوان ایرانی: علاقه به موسیقی رپ، پیرو مد روز با رنگ‌های شاد، تحصیل کرده، بیکار، سن ازدواج...

دخالت حزب الله لبنان در