اومون را

«اومون را» نوشته ویکتور پلوین با ترجمه پیمان خاکسار توسط نشر زاوش در تهران منتشر شد.