ايرينا بوکووا

به گفته رئيس کميته ملی حافظه جهانی، جايزه جهانی فردوسی قرار است در صورت تصويب از طرف يونسکو، هر...

ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، شامگاه