اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق

در پی اجتماع کارگران مقابل مجلس، کمیسیون انرژی مجلس اقدام وزارت نیرو در سپردن پست های فشار قوی برق...

شورای اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق به خصوصی‌سازی در وزارت نیرو معترض است. خصوصی‌سازی اغلب به اخراج‌ گسترده و...