اکو موزه

اهالی «گیسک» در یک کیلومتری روستای ویران شده به زندگی ادامه دادند.