ایرانشهری

علی شیرازی − این نوشته متن سخنرانی من در جلسه‌ای است که به منظور بررسی نظریات جواد طباطبائی در...

حیدر شادی − آیا پروژه مدرنیته ایرانی جواد طباطبائی، مشابه با مدل اروپایی خود، به ساخت "خود" از طریق...