ایران و شیعیان عراق

رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتخابات پارلمانی سال آینده در عراق هشدار داد.