ایزدخواست

برای تزئین، بدون آنکه به پیامدهای آن فکر کنند در بستر خشک رودخانه آب پمپ کردند. آب یک جا...