ایزدیان

از #بغداد خبر می‌رسد نیروهای دولتی #عراق کار بیرون کشیدن جسدها از گورهای دسته‌جمعی در منطقه سنجار (شنگار) را...

دو گورستان در شرق شهر سنجار و سومین گورستان در داخل این شهر کشف شده‌اند.