ایزوتوپ بریلیوم 10

ذوب فزاینده‌ دست‌کم یکی از یخچال‌های جنوبگان احتمالاً تا چندین دهه، یا حتی چند قرن دیگر ادامه می‌یابد –...