ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

محمود صباحی- شکاف در میان زبان روزمره و زبان رسمی و ادبی در همه جامعه ـ‌ زبان‌های انسانی، امری...