ایکوموس ایران

در چنین روزی ضرورت نگهداری از بناهای تاریخی یادآوری می‌شود. سازمان میراث فرهنگی به یک تور تهران‌گردی و یک...