ای خشم به جان تاخته توفان شرر شو

محمود خوشنام - ترانه‌های اعتراضی همیشه فراخوانی برای مخاطبانشان دارند؛ فراخوانی که باید برانگیزاند و ذهن توده‌ها را به...