بابک اباذری

بابک اباذری بر اثر سانحه قایق در دریای خزر جان خود را از دست داد. از این شاعر...

در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، غرفه انتشارات نصیرا، ناشر آثار شاعران متفاوت و معترض با حکم هیأت...