بازداشتگاه کریزک

متهم گواهی پزشکی ارائه داد و گفت بیمار است. دادگاه به تعویق افتاد. پرونده دادستان زمان احمدی‌نژاد به جلد...