بازداشتی‌های تجمع بیکاران مقابل کشت و صنعت کارون

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۵ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...