بازداشت دراويش

 نیروهای امنیتی در اهواز با

 سه تن از دراویش گنابادی