بازداشت رسول دانیال زاده

بازداشت و به یک معنا ربایش «سلطان فولاد» و از نزدیکان حسین فریدون مقارن است با دعوای روحانی با...