بازداشت همجنسگرایان

دستگاه قضائی در استان اردبیل شش نفر را به اتهام تبلیغ همجنسگرایی از طریق شبکه اجتماعی تلگرام بازداشت کرد.

هشت شهروند بهایی توسط نیروهای

یک هفته پس از هجوم

دستگیری همجنسگرایان کرمانشاهی نشان می‌دهد که سازمان‌های امنیتی ایران، سال‌هاست شهروندانی را که گرایش جنسی متفاوت دارند،...