بازنشستگان نیروهای مسلح

مجلس شورای اسلامی اعتبار «معیشت» نیروهای مسلح از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۸۵۰ میلیارد تومان افزایش داده است.