بازنشستگی پیش از موعد زنان

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرده که زنانی که ۲۵ سال سابقه کار داشته باشند،...

مجلس ایران مصوبه کمیسیون تلفیق برای بازنشستگی پیش از موعد زنان را تأیید نکرد. رییس مجلس حذف این...

به گفته معاون وزیر کار ایران اگر مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان در شورای نگهبان تایید شود، در...

مهناز احمدی تصویب بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار را به ضرر سیستم آموزشی در دوره ابتدایی می‌داند....