بازگشت غول‌های نفتی

حمید مافی- دولت حسن روحانی درعرصه اقتصادی دل به مدل ترکیه بسته است. نویسندگان پیش‌نویس استراتژی توسعه صنعتی ایران...